महाराष्ट्र हे भारतातील एक मोठे राज्य आहे. महाराष्ट्रात एकूण ३६ जिल्हे आहेत. हे जिल्हे सहा प्रशासकीय विभागांमध्ये विभागले गेले आहेत.

महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे
महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे

महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे व तालुके – Maharashtratil 36 Jilhe ani Taluke

Table of Contents

जिल्हावार तालुक्यांची यादी

अकोला जिल्हा

अकोला जिल्ह्यात ७ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
बार्शीटाकळी तालुकाबार्शीटाकळी१,४९,३६३
पातूर तालुकापातूर१,३८,७३०
मुर्तिजापूर तालुकामुर्तिजापूर१,७४,६५०
अकोला तालुकाअकोला७,३३,८५२
बाळापूर तालुकाबाळापूर१,८९,४१२
अकोट तालुकाअकोट२,५५,५४०
तेल्हारा तालुकातेल्हारा१,७२,३५९
एकूणअकोला जिल्हा१८,१३,९०६
अकोला जिल्हा

अमरावती जिल्हा

अमरावती जिल्ह्यात १४ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
धामणगाव रेल्वे तालुकाधामणगाव रेल्वे१,३२,९१५
चांदुर रेल्वे तालुकाचांदुर रेल्वे९६,९०७
नांदगाव खंडेश्वर तालुकामुंड निशंकराव१,२९,८१०
दर्यापूर तालुकादर्यापूर१,७५,०६१
भातकुली तालुकाभातकुली१,१३,१०९
अमरावती तालुकाअमरावती७,८८,३२७
तिवसा तालुकातिवसा१,०४,७२८
वरुड तालुकावरुड२,२४,९८४
मोर्शी तालुकामोर्शी१,८२,४८४
१०चांदुर बाजार तालुकाचांदुर बाजार१,९६,२५८
११अचलपूर तालुकाअचलपूर२,७९,४७९
१२अंजनगाव सुर्जी तालुकाअंजनगाव सुर्जी१,६०,९०३
१३चिखलदरा तालुकाचिखलदरा१,१८,८१५
१४धारणी तालुकाधारणी१,८४,६६५
एकूणअमरावती जिल्हा२८,८८,४४५
अमरावती जिल्हा

अहमदनगर जिल्हा

अहमदनगर जिल्ह्यात १४ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
जामखेड तालुकाजामखेड१,५८,३८०
कर्जत तालुकाकर्जत२,३५,७९२
श्रीगोंदा तालुकाश्रीगोंदा३,१५,९७५
पारनेर तालुकापारनेर२,७४,१६७
राहुरी तालुकाराहुरी३,२२,८२३
नगर तालुकाअहमदनगर६,८४,०४४
पाथर्डी तालुकापाथर्डी२,५८,१०९
शेवगाव तालुकाशेवगाव२,४५,७१४
नेवासा तालुकानेवासा३,५७,८२९
१०श्रीरामपूर तालुकाश्रीरामपूर२,८७,५००
११राहाता तालुकाराहाता३,२०,४८५
१२कोपरगाव तालुकाकोपरगाव३,०२,४५२
१३संगमनेर तालुकासंगमनेर४,८७,९३९
१४अकोले तालुकाअकोले२,९१,९५०
एकूणअहमदनगर जिल्हा४५,४३,१५९
अहमदनगर जिल्हा

धाराशिव जिल्हा

धाराशिव जिल्ह्यात ८ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
उमरगा तालुकाउमरगा२,६९,५१९
लोहारा तालुकालोहारा बुद्रुक१,१६,७१२
तुळजापूर तालुकातुळजापूर२,७८,८७९
धाराशिव तालुकाधाराशिव४,०५,७३६
कळंब तालुकाकळंब२,१७,६८७
वाशी तालुकावाशी९२,१५०
भूम तालुकाभूम१,३६,७४५
परांडा तालुकापरांडा१,४०,१४८
एकूणधाराशिव जिल्हा१६,५७,५७६
धाराशिव जिल्हा

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ९ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
पैठण तालुकापैठण३,४७,९७३
गंगापूर तालुकागंगापूर३,५८,१५५
वैजापूर तालुकावैजापूर३,११,३७१
खुलताबाद तालुकाखुलताबाद१,१८,३२८
छत्रपती संभाजीनगर तालुकाछत्रपती संभाजीनगर१५,९०,३७४
फुलंब्री तालुकाफुलंब्री१,६१,०१२
सिल्लोड तालुकासिल्लोड३,५९,९६३
सोयगाव तालुकासोयगाव१,१३,०८७
कन्नड तालुकाकन्नड३,४१,०१९
एकूणछत्रपती संभाजीनगर जिल्हा३७,०१,२८२
धाराशिव जिल्हा

कोल्हापूर जिल्हा

कोल्हापूर जिल्ह्यात १२ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
चंदगड तालुकाचंदगड१,८७,२२०
गडहिंग्लज तालुकागडहिंग्लज२,२५,७३४
आजरा तालुकाआजरा१,२०,२६५
भुदरगड तालुकागारगोटी१,५०,३६८
कागल तालुकाकागल२,७५,३७२
राधानगरी तालुकाराधानगरी१,९९,७१३
गगनबावडा तालुकागगनबावडा३५,७७२
करवीर तालुकाकोल्हापूर१०,३७,७१३
शिरोळ तालुकाशिरोळ३,९१,०१५
१०हातकणंगले तालुकाहातकणंगले८,०७,७५१
११पन्हाळा तालुकापन्हाळा२,५९,४१७
१२शाहूवाडी तालुकाशाहूवाडी१,८५,६६१
एकूणकोल्हापूर जिल्हा३८,७६,००१
कोल्हापूर जिल्हा

गडचिरोली जिल्हा

गडचिरोली जिल्ह्यात १२ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
सिरोंचा तालुकासिरोंचा७४,७५६
अहेरी तालुकाअहेरी१,१६,९९२
भामरागड तालुकाभामरागड३६,३२५
एटापल्ली तालुकाएटापल्ली८१,७१३
मुलचेरा तालुकामुलचेरा४५,७८७
चामोर्शी तालुकाचामोर्शी१,७९,१२०
गडचिरोली तालुकागडचिरोली१,४५,९६३
धानोरा तालुकाधानोरा८२,६९८
कोरची तालुकाकोरची४२,८११
१०कुरखेडा तालुकाकुरखेडा८६,०७३
११आरमोरी तालुकाआरमोरी९७,०९७
१२देसाईगंज (वडसा) तालुकादेसाईगंज८३,६०७
एकूणगडचिरोली जिल्हा१०,७२,९४२
गडचिरोली जिल्हा

गोंदिया जिल्हा

गोंदिया जिल्ह्यात ८ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
देवरी तालुकादेवरी१,१४,५१८
अर्जुनी मोरगाव तालुकाअर्जुनी मोरगाव१,४८,२६५
सडक अर्जुनी तालुकासडक अर्जुनी१,१५,५९४
सालेकसा तालुकासालेकसा९०,६७९
आमगाव तालुकाआमगाव१,३०,६५७
गोंदिया तालुकागोंदिया४,२१,६५०
गोरेगाव तालुकागोरेगाव१,२४,८९०
तिरोडा तालुकातिरोडा१,७६,२५४
एकूणगोंदिया जिल्हा१३,२२,५०७
गोंदिया जिल्हा

चंद्रपूर जिल्हा

चंद्रपूर जिल्ह्यात १५ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
गोंडपिपरी तालुकागोंडपिपरी७९,६७२
राजुरा तालुकाराजुरा१,३८,४०८
जिवती तालुकाजिवती६१,८२०
कोरपना तालुकाकोरपना१,२५,३१७
बल्लारपूर तालुकाबल्लारपूर१,३४,५४०
पोंभुर्णा तालुकापोंभुर्णा५०,७८१
मूल तालुकामूल१,१४,६११
चंद्रपूर तालुकाचंद्रपूर४,८१,७५८
भद्रावती तालुकाभद्रावती१,५८,७५१
१०सिंदेवाही तालुकासिंदेवाही१,१०,४४०
११सावली तालुकासावली१,०७,९३७
१२ब्रह्मपुरी तालुकाब्रह्मपुरी१,६६,१६५
१३नागभीड तालुकानागभीड१,३३,०२०
१४चिमूर तालुकाचिमूर१,६९,५४७
१५वरोरा तालुकावरोरा१,७१,५४०
एकूणचंद्रपूर जिल्हा२२,०४,३०७
चंद्रपूर जिल्हा

जळगाव जिल्हा

जळगाव जिल्ह्यात १५ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
जामनेर तालुकाजामनेर३,४९,९५७
पाचोरा तालुकापाचोरा२,८९,६२८
चाळीसगाव तालुकाचाळीसगाव४,१४,८७९
भडगाव तालुकाभडगाव१,६२,८८९
पारोळा तालुकापारोळा१,९६,८६३
अमळनेर तालुकाअमळनेर२,८७,८४९
धरणगाव तालुकाधरणगाव१,७३,४४७
एरंडोल तालुकाएरंडोल१,६६,५२१
जळगाव तालुकाजळगाव६,७६,०४१
१०भुसावळ तालुकाभुसावळ३,५९,४६१
११बोदवड तालुकाबोदवड९१,७९९
१२मुक्ताईनगर तालुकामुक्ताईनगर१,६३,४४४
१३रावेर तालुकारावेर३,१२,०८२
१४यावल तालुकायावल२,७२,२४२
१५चोपडा तालुकाचोपडा३,१२,८१५
एकूणजळगाव जिल्हा४२,२९,९१७
जळगाव जिल्हा

जालना जिल्हा

जालना जिल्ह्यात ८ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
मंठा तालुकामंठा१,६७,४२७
परतूर तालुकापरतूर१,७७,५८९
घनसावंगी तालुकाघनसावंगी२,११,१०८
अंबड तालुकाअंबड२,५५,७०९
बदनापूर तालुकाबदनापूर१,५३,७७२
जालना तालुकाजालना५,१९,०१८
जाफ्राबाद तालुकाजाफ्राबाद१,६३,१२०
भोकरदन तालुकाभोकरदन३,११,३०३
एकूणजालना जिल्हा१९,५९,०४६
जालना जिल्हा

ठाणे जिल्हा

ठाणे जिल्ह्यात ७ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
मुरबाड तालुकामुरबाड१,९०,६५२
अंबरनाथ तालुकाअंबरनाथ५,६५,३४०
उल्हासनगर तालुकाउल्हासनगर५,०६,०९८
कल्याण तालुकाकल्याण१५,६५,४१७
शहापूर तालुकाशहापूर३,१४,१०३
भिवंडी तालुकाभिवंडी११,४१,३८६
ठाणे तालुकाठाणे३७,८७,०३६
एकूणठाणे जिल्हा८०,७०,०३२
ठाणे जिल्हा

धुळे जिल्हा

धुळे जिल्ह्यात ४ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
धुळे तालुकाधुळे८,४०,६५५
साक्री तालुकासाक्री४,६४,९१३
शिंदखेडा तालुकाशिंदखेडा३,२३,१५७
शिरपूर तालुकाशिरपूर४,२२,१३७
एकूणधुळे जिल्हा२०,५०,८६२
धुळे जिल्हा

नंदुरबार जिल्हा

नंदुरबार जिल्ह्यात ६ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
नवापूर तालुकानवापूर२,७१,८५२
नंदुरबार तालुकानंदुरबार३,६७,४४६
शहादा तालुकाशहादा४,०७,७२८
तळोदे तालुकातळोदे१,५९,६५४
अक्राणी तालुकाधडगाव१,९५,७५४
अक्कलकुवा तालुकाअक्कलकुवा२,४५,८६१
एकूणनंदुरबार जिल्हा१६,४८,२९५
नंदुरबार जिल्हा

नांदेड जिल्हा

नांदेड जिल्ह्यात १६ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
देगलूर तालुकादेगलूर२,२७,८६२
मुखेड तालुकामुखेड२,९३,८८५
कंधार तालुकाकंधार२,४८,८७०
लोहा तालुकालोहा२,४१,८८५
नायगाव तालुकानायगाव१,८२,८६८
बिलोली तालुकाबिलोली१,७०,१५९
धर्माबाद तालुकाधर्माबाद९६,७७६
उमरी तालुकाउमरी९९,०१९
भोकर तालुकाभोकर१,३८,३१३
१०मुदखेड तालुकामुदखेड१,१५,६९६
११नांदेड तालुकानांदेड७,१९,१८८
१२अर्धापूर तालुकाअर्धापूर१,०९,३३२
१३हदगाव तालुकाहदगाव२,५९,९८६
१४हिमायतनगर तालुकाहिमायतनगर१,०९,७२७
१५किनवट तालुकाकिनवट२,४७,७८६
१६माहूर तालुकामाहूर९९,९४०
एकूणनांदेड जिल्हा३३,६१,२९२
नांदेड जिल्हा

नागपूर जिल्हा

नागपूर जिल्ह्यात १४ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
भिवापूर तालुकाभिवापूर८१,५१९
कुही तालुकाकुही१,२३,९७७
उमरेड तालुकाउमरेड१,५४,१८०
हिंगणा तालुकाहिंगणा२,४२,१९८
नागपूर शहर तालुकानागपूर२४,०५,६६५
नागपूर ग्रामीण तालुकानागपूर३,०२,१९५
कामठी तालुकाकामठी२,३८,८७०
मौदा तालुकामौदा१,३९,७७६
रामटेक तालुकारामटेक१,५८,६४३
१०पारशिवनी तालुकापारशिवनी१,४३,०१९
११सावनेर तालुकासावनेर२,२९,४५०
१२कळमेश्वर तालुकाकळमेश्वर१,२२,३६३
१३काटोल तालुकाकाटोल१,६३,८०८
१४नरखेड तालुकानरखेड१,४७,९०७
एकूणनागपूर जिल्हा४६,५३,५७०
नागपूर जिल्हा

नाशिक जिल्हा

नाशिक जिल्ह्यात १५ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
येवला तालुकायेवला२,७१,१४६
निफाड तालुकानिफाड४,९३,२५१
सिन्नर तालुकासिन्नर३,४६,३९०
इगतपुरी तालुकाइगतपुरी२,५३,५१३
नाशिक तालुकानाशिक१७,५५,४९१
त्र्यंबकेश्वर तालुकात्र्यंबकेश्वर१,६८,४२३
पेठ तालुकापेठ१,१९,८३८
दिंडोरी तालुकादिंडोरी३,१५,७०९
चांदवड तालुकाचांदवड२,३५,८४९
१०नांदगाव तालुकानांदगाव२,८८,८४८
११मालेगाव तालुकामालेगाव९,५५,५९४
१२सटाणा तालुकासटाणा३,७४,४३५
१३देवळा तालुकादेवळा१,४४,५२२
१४कळवण तालुकाकळवण२,०८,३६२
१५सुरगाणा तालुकासुरगाणा१,७५,८१६
एकूणनाशिक जिल्हा६१,०७,१८७
नाशिक जिल्हा

परभणी जिल्हा

परभणी जिल्ह्यात ९ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
पूर्णा तालुकापूर्णा१,८२,६५२
पालम तालुकापालम१,१५,३८२
गंगाखेड तालुकागंगाखेड२,०२,८६७
सोनपेठ तालुकासोनपेठ८९,५८२
पाथरी तालुकापाथरी१,३९,०४६
मानवत तालुकामानवत१,१६,८१७
परभणी तालुकापरभणी५,३७,८१०
जिंतूर तालुकाजिंतूर२,८२,७५६
सेलू तालुकासेलू१,६९,१७४
एकूणपरभणी जिल्हा१८,३६,०८६
परभणी जिल्हा

पालघर जिल्हा

पालघर जिल्ह्यात ८ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
वसई तालुकावसई१३,४३,४०२
पालघर तालुकापालघर५,५०,१६६
वाडा तालुकावाडा१,७८,३७०
मोखाडा तालुकामोखाडा८३,४५३
जव्हार तालुकाजव्हार१,४०,१८७
विक्रमगड तालुकाविक्रमगड१,३७,६२५
डहाणू तालुकाडहाणू४,०२,०९५
तलासरी तालुकातलासरी१,५४,८१८
एकूणपालघर जिल्हा२९,९०,११६
पालघर जिल्हा

पुणे जिल्हा

पुणे जिल्ह्यात १४ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
इंदापूर तालुकाइंदापूर३,८३,१८३
बारामती तालुकाबारामती४,२९,६००
भोर तालुकाभोर१,८६,११६
वेल्हे तालुकावेल्हे५४,५१६
पुरंदर तालुकासासवड२,३५,६५९
दौंड तालुकादौंड३,८०,४९६
पुणे शहर तालुकापुणे३३,०४,८८८
हवेली तालुकापुणे२४,३५,५८१
मुळशी तालुकापौड१,७१,००६
१०मावळ तालुकावडगाव३,७७,५५९
११खेड तालुकाराजगुरुनगर४,५०,११६
१२शिरूर जिल्हाशिरूर३,८५,४१४
१३आंबेगाव तालुकाघोडेगाव२,३५,९७२
१४जुन्नर तालुकाजुन्नर३,९९,३०२
एकूणपुणे जिल्हा९४,२९,४०८
पुणे जिल्हा

बीड जिल्हा

बीड जिल्ह्यात ११ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
अंबेजोगाई तालुकाअंबेजोगाई२,७१,९५७
परळी वैजनाथ तालुकापरळी वैजनाथ२,८७,२०८
धारूर तालुकाधारूर१,२२,११०
केज तालुकाकेज२,४३,८३२
बीड तालुकाबीड४,८१,१९५
वडवणी तालुकावडवणी८७,६८५
माजलगाव तालुकामाजलगाव२,५५,१८१
गेवराई तालुकागेवराई३,३८,६१०
शिरूर तालुकाशिरूर१,२८,५८३
१०पाटोदा तालुकापाटोदा१,२५,०८१
११आष्टी तालुकाआष्टी२,४३,६०७
एकूणबीड जिल्हा२५,८५,०४९
बीड जिल्हा

बुलढाणा जिल्हा

बुलढाणा जिल्ह्यात १३ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
लोणार तालुकालोणार१,५२,३५१
सिंदखेड राजा तालुकासिंदखेड राजा१,७६,३०३
देउळगाव राजा तालुकादेउळगाव राजा१,२५,३५०
बुलढाणा तालुकाबुलढाणा२,८६,९९२
चिखली तालुकाचिखली२,८५,३२१
मेहकर तालुकामेहकर२,६८,३१६
खामगाव तालुकाखामगाव३,२०,६४४
मोताळा तालुकामोताळा१,६६,५९८
मलकापूर तालुकामलकापूर१,७८,५३४
१०नांदुरा तालुकानांदुरा१,७६,०१८
११शेगाव तालुकाशेगाव१,५६,११६
१२संग्रामपूर तालुकासंग्रामपूर१,३७,०९२
१३जळगाव जामोद तालुकाजळगाव जामोद१,५६,६२३
एकूणबुलढाणा जिल्हा२५,८६,२५८
बुलढाणा जिल्हा

भंडारा जिल्हा

भंडारा जिल्ह्यात ७ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
लाखांदूर तालुकालाखांदूर१,२३,५७३
पवनी तालुकापवनी१,५४,५८८
लाखनी तालुकालाखनी१,२८,५४५
साकोली तालुकासाकोली१,३६,८७९
भंडारा तालुकाभंडारा२,८०,०३०
मोहाडी तालुकामोहाडी१,५०,६११
तुमसर तालुकातुमसर२,२६,१०८
एकूणभंडारा जिल्हा१२,००,३३४
भंडारा जिल्हा

मुंबई उपनगर जिल्हा

मुंबई उपनगर जिल्ह्यात ३ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
कुर्ला तालुकाकुर्ला
बोरीवली तालुकाबोरीवली
अंधेरी तालुकाअंधेरी
एकूणमुंबई उपनगर जिल्हा
मुंबई उपनगर जिल्हा

मुंबई शहर जिल्हा

मुंबई शहर जिल्ह्यात एकही तालुका नाही.

यवतमाळ जिल्हा

यवतमाळ जिल्ह्यात १६ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
वणी तालुकावणी२,१३,६६८
झरी जामणी तालुकाझरी जामणी८०,१४७
मारेगाव तालुकामारेगाव७८,७१३
राळेगाव तालुकाराळेगाव१,१२,२०३
केळापूर तालुकाकेळापूर१,५६,७८३
घाटंजी तालुकाघाटंजी१,३८,५८७
आर्णी तालुकाआर्णी१,६१,८३३
महागाव तालुकामहागाव१,९०,२५२
उमरखेड तालुकाउमरखेड२,५९,३५७
१०पुसद तालुकापुसद३,४१,१८६
११दिग्रस तालुकादिग्रस१,५४,१२२
१२दारव्हा तालुकादारव्हा१,९१,१०३
१३यवतमाळ तालुकायवतमाळ३,८२,९६५
१४कळंब तालुकाकळंब१,०३,०२४
१५बाभुळगाव तालुकाबाभुळगाव८८,१७३
१६नेर तालुकानेर१,२०,२३२
एकूणयवतमाळ जिल्हा२७,७२,३४८
यवतमाळ जिल्हा

रत्नागिरी जिल्हा

रत्‍नागिरी जिल्ह्यात ९ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
राजापूर तालुकाराजापूर१,६५,८८२
लांजा तालुकालांजा१,०६,९८६
संगमेश्वर तालुकादेवरुख१,९८,३४३
रत्‍नागिरी तालुकारत्‍नागिरी३,१९,४४९
गुहागर तालुकागुहागर१,२३,२०९
चिपळूण तालुकाचिपळूण२,७९,१२२
खेड तालुकाखेड१,८१,६१५
दापोली तालुकादापोली१,७८,३४०
मंडणगड तालुकामंडणगड६२,१२३
एकूणरत्नागिरी जिल्हा१६,१५,०६९
रत्‍नागिरी जिल्हा

रायगड जिल्हा

रायगड जिल्ह्यात १५ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
पोलादपूर तालुकापोलादपूर४५,४६४
महाड तालुकामहाड१,८०,१९१
म्हसळा तालुकाम्हसळा५९,९१४
श्रीवर्धन तालुकाश्रीवर्धन८३,०२७
तळा तालुकातळा४०,६१९
माणगाव तालुकामाणगाव१,५९,६१३
सुधागड तालुकापाली६२,३८०
रोहा तालुकारोहा१,६७,११०
मुरूड तालुकामुरूड७४,२०७
१०अलिबाग तालुकाअलिबाग२,३६,१६७
११पेण तालुकापेण१,९५,४५४
१२खालापूर तालुकाखालापूर२,०७,४६४
१३कर्जत तालुकाकर्जत२,१२,०५१
१४पनवेल तालुकापनवेल७,५०,२३६
१५उरण तालुकाउरण१,६०,३०३
एकूणरायगड जिल्हा२६,३४,२००
रायगड जिल्हा

लातूर जिल्हा

लातूर जिल्ह्यात १० तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
उदगीर तालुकाउदगीर३,११,०६६
देवणी तालुकादेवणी९७,५९८
निलंगा तालुकानिलंगा३,२५,२५५
औसा तालुकाऔसा३,०९,५७१
शिरूर अनंतपाळ तालुकाशिरूर अनंतपाळ८३,५२८
चाकूर तालुकाचाकूर१,७७,९५६
जळकोट तालुकाजळकोट८७,२०१
अहमदपूर तालुकाअहमदपूर२,३६,१६८
रेणापूर तालुकारेणापूर१,४२,१८७
१०लातूर तालुकालातूर६,८३,६६६
एकूणलातूर जिल्हा२४,५४,१९६
लातूर जिल्हा

वर्धा जिल्हा

वर्धा जिल्ह्यात ८ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
समुद्रपूर तालुकासमुद्रपूर१,१७,०३८
हिंगणघाट तालुकाहिंगणघाट२,२४,०१७
देवळी तालुकादेवळी१,५९,८७७
वर्धा तालुकावर्धा३,५७,४७६
सेलू तालुकासेलू१,२९,६४७
आर्वी तालुकाआर्वी१,४५,९८१
कारंजा घाडगे तालुकाकारंजा घाडगे९०,४६२
आष्टी तालुकाआष्टी७६,२७६
एकूणवर्धा जिल्हा१३,००,७७४
वर्धा जिल्हा

वाशिम जिल्हा

वाशिम जिल्ह्यात ६ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
रिसोड तालुकारिसोड२,०७,५४५
वाशिम तालुकावाशिम२,५५,१८८
मानोरा तालुकामानोरा१,५६,३४४
कारंजा लाड तालुकाकारंजा२,१३,८२४
मंगरुळपीर तालुकामंगरुळपीर१,७५,२०८
मालेगाव तिलुकामालेगाव जहांगिर१,८९,०५१
एकूणवाशिम जिल्हा११,९७,१६०
वाशिम जिल्हा

सांगली जिल्हा

सांगली जिल्ह्यात १० तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
जत तालुकाजत३,२८,३२४
कवठेमहांकाळ तालुकाकवठेमहांकाळ१,५२,३२७
मिरज तालुकामिरज८,५४,५८१
तासगाव तालुकातासगाव२,५१,४०१
आटपाडी तालुकाआटपाडी१,३८,४५५
खानापूर (विटा) तालुकाविटा१,७०,२१४
कडेगाव तालुकाकडेगाव१,४३,०१९
पलुस तालुकापलुस१,६४,९०९
वाळवा तालुकाउरण इस्लामपूर४,५६,००२
१०शिराळा तालुकाशिराळा१,६२,९११
एकूणसांगली जिल्हा२८,२२,१४३
सांगली जिल्हा

सातारा जिल्हा

सातारा जिल्ह्यात ११ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
कराड तालुकाकराड५,८४,०८५
पाटण तालुकापाटण२,९९,५०९
जावळी तालुकामेढा१,०६,५०६
सातारा तालुकासातारा५,०२,०४९
कोरेगाव तालुकाकोरेगाव२,५७,५००
खटाव तालुकावडुज२,७५,२७४
माण तालुकादहिवडी२,२५,६३४
फलटण तालुकाफलटण३,४२,६६७
खंडाळा तालुकाखंडाळा१,३७,४१८
१०वाई तालुकावाई२,००,२६९
११महाबळेश्वर तालुकामहाबळेश्वर७२,८३०
एकूणसातारा जिल्हा३०,०३,७४१
सातारा जिल्हा

सिंधुदुर्ग जिल्हा

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ८ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
दोडामार्ग तालुकादोडामार्ग४८,९०४
सावंतवाडी तालुकासावंतवाडी१,४७,४६६
कुडाळ तालुकाकुडाळ१,५५,६२४
वेंगुर्ला तालुकावेंगुर्ला८५,८०१
मालवण तालुकामालवण१,११,८०७
कणकवली तालुकाकणकवली१,३५,२९५
वैभववाडी तालुकावैभववाडी४३,८४५
देवगड तालुकादेवगड१,२०,९०९
एकूणसिंधुदुर्ग जिल्हा,४९,६५१
सिंधुदुर्ग जिल्हा

सोलापूर जिल्हा

सोलापूर जिल्ह्यात ११ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
अक्कलकोट तालुकाअक्कलकोट३,१४,५७०
सोलापूर दक्षिण तालुकासोलापूर२,६०,८९७
मंगळवेढा तालुकामंगळवेढा२,०५,९३२
सांगोला तालुकासांगोला३,२२,८४५
माळशिरस तालुकामाळशिरस४,८५,६४५
पंढरपूर तालुकापंढरपूर४,४२,३६८
मोहोळ तालुकामोहोळ२,७६,९२०
सोलापूर उत्तर तालुकासोलापूर१०,५७,३५२
बार्शी तालुकाबार्शी३,७२,७११
१०माढा तालुकामाढा३,२४,०२७
११करमाळा तालुकाकरमाळा२,५४,४८९
एकूणसोलापूर जिल्हा४३,१७,७५६
सोलापूर जिल्हा

हिंगोली जिल्हा

हिंगोली जिल्ह्यात ५ तालुके आहेत.

अनुक्रमतालुकातालुक्याचे मुख्यालयलोकसंख्या (२०११)
वसमत तालुकावसमत२,९०,९७०
कळमनुरी तालुकाकळमनुरी२,३१,५५९
औंढा नागनाथ तालुकाऔंढा नागनाथ१,८१,१४८
हिंगोली तालुकाहिंगोली२,६९,५४६
सेनगाव तालुकासेनगाव२,०४,१२२
एकूणहिंगोली जिल्हा११,७७,३४५
हिंगोली जिल्हा

कोकण विभाग:

 • ठाणे जिल्हा: ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, मुरबाड, भिवंडी, रायगड, कर्जत, पनवेल, उल्हासनगर, नवी मुंबई
 • पालघर जिल्हा: पालघर, बोईसर, डहाणू, वसई-विरार
 • रायगड जिल्हा: रायगड, महाड, पनवेल, कर्जत, भिवंडी, उल्हासनगर
 • रत्‍नागिरी जिल्हा: रत्‍नागिरी, खेड, दापोली, राजापूर, चिपळूण, संगमेश्वर, रत्नागिरी, गुहागर, दापोली
 • सिंधुदुर्ग जिल्हा: सिंधुदुर्ग, कुडाळ, मालवण, देवगड, राजापूर, कणकवली

पुणे विभाग:

 • पुणे जिल्हा: पुणे, पिंपरी-चिंचवड, खेड, मावळ, भोर, दौंड, शिरूर, बारामती, हवेली, आंबेगाव, जुन्नर
 • सातारा जिल्हा: सातारा, कोरेगाव, खटाव, वाई, पाटण, सांगली, फलटण, जावळी, महाबळेश्वर
 • सोलापूर जिल्हा: सोलापूर, माढा, सांगोला, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट, करमाळा, माळशिरस, अक्कलकोट
 • सांगली जिल्हा: सांगली, मिरज, कवठेमहांकाळ, पलूस, तासगाव, खानापूर, म्हैसूर, जत, वाळवा
 • कोल्हापूर जिल्हा: कोल्हापूर, इचलकरंजी, करवीर, राधानगरी, शाहूवाडी, भुदरगड, गडहिंग्लज, पन्हाळा, कोल्हापूर

नाशिक विभाग:

 • नाशिक जिल्हा: नाशिक, मालेगाव, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, नाशिक ग्रामीण, देवळा, कळवा, चांदवड, सिन्नर
 • धुळे जिल्हा: धुळे, शिर्डी, शिरपूर, जळगाव ग्रामीण, नंदुरबार
 • नंदुरबार जिल्हा: नंदुरबार, नवापूर, मालेगाव ग्रामीण, धुळे ग्रामीण
 • जळगाव जिल्हा: जळगाव, धरणगाव, भुसावळ, नंदुरबार, जळगाव ग्रामीण

अमरावती विभाग:

 • अमरावती जिल्हा: अमरावती, अचलपूर, भंडारा, वरोरा
 • अकोला जिल्हा: अकोला, वाशिम, बुलढाणा
 • बुलढाणा जिल्हा: बुलढाणा, खामगाव, लोणार, अकोला
 • वाशीम जिल्हा: वाशीम, कारंजा, मंगरुळपीर, अकोला

नागपूर विभाग:

 • नागपूर जिल्हा: नागपूर, रामटेक, भंडारा, वर्धा
 • वर्धा जिल्हा: वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर
 • चंद्रपूर जिल्हा: चंद्रपूर, नागपूर, गोंदिया
 • गोंदिया जिल्हा: गोंदिया, चंद्रपूर, भंडारा
 • भंडारा जिल्हा: भंडारा, चंद्रपूर, अमरावती, वाशीम

छत्रपती संभाजीनगर विभाग:

 • औरंगाबाद जिल्हा: औरंगाबाद, वैजापूर, पैठण, जालना
 • बीड जिल्हा: बीड, माजलगाव, परभणी
 • भंडारा जिल्हा: भंडारा, औरंगाबाद, गोंदिया
 • जालना जिल्हा: जालना, औरंगाबाद, बीड
 • लातूर जिल्हा: लातूर, उस्मानाबाद, बीड

महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक जिल्हा परिषद असते जी जिल्ह्यातील स्थानिक शासनाची जबाबदारी सांभाळते.

महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे व तालुके – Maharashtratil 36 Jilhe ani Taluke

पुढे वाचा:

Leave a Reply