वाक्य म्हणजे काय? – Vakya Mhanje Kay

वाक्य म्हणजे व्याकरणदृष्ट्या एक किंवा अधिक शब्द असणारे भाषेचे एकक आहे. असे एक वाक्य निवेदन, प्रश्न, उद्गार, विनंती, आदेश किंवा सूचना व्यक्त करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते.

वाक्याची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

 • वाक्यात उद्देश असतो. तो निवेदन, प्रश्न, उद्गार, विनंती, आदेश किंवा सूचना व्यक्त करू शकतो.
 • वाक्यात अर्थ असतो. तो अर्थपूर्ण असतो आणि वाचकाला समजू शकतो.
 • वाक्यात पूर्णता असते. तो पूर्ण असतो आणि वाचकाला त्याचे अर्थ समजून घेण्यासाठी इतर वाक्यांवर अवलंबून राहण्याची गरज नसते.

वाक्याचे प्रकार किती व कोणते

वाक्यांच्या काही प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत:

 • विधानवाक्य: हे वाक्य एखाद्या गोष्टीचे निवेदन करते. उदाहरणार्थ, “मी शाळेत जातो.”
 • प्रश्नवाक्य: हे वाक्य एखाद्या गोष्टीबद्दल प्रश्न विचारते. उदाहरणार्थ, “तुम्ही शाळेत जाता का?”
 • उद्गारवाक्य: हे वाक्य एखाद्या भावना किंवा भावना व्यक्त करते. उदाहरणार्थ, “वाह, किती सुंदर दृश्य आहे!”
 • विनंतीवाक्य: हे वाक्य एखाद्या गोष्टीसाठी विनंती करते. उदाहरणार्थ, “मला पुस्तक द्या.”
 • आदेशवाक्य: हे वाक्य एखाद्या गोष्टीसाठी आदेश देते. उदाहरणार्थ, “जवळ या.”
 • सूचनावाक्य: हे वाक्य एखाद्या गोष्टीसाठी सूचना देते. उदाहरणार्थ, “घरचे काम करा.”

वाक्य हे भाषेचे एक महत्त्वाचे घटक आहे. ते आपल्याला विचार व्यक्त करण्यासाठी, माहिती सामायिक करण्यासाठी आणि इतर लोकांशी संवाद साधण्यासाठी मदत करते.

स्वार्थी वाक्य उदाहरण मराठी

स्वार्थी वाक्य म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या इच्छा, भावना किंवा गरजा व्यक्त करणारे वाक्य. स्वार्थी वाक्यांमध्ये सहसा “मी” किंवा “माझी” ही सर्वनाम वापरली जाते.

उदाहरणार्थ:

 • मी आज थकलो आहे.
 • माझी भूक लागली आहे.
 • मला नवीन कपडे हवेत.
 • मला एक नवीन मित्र हवा आहे.

विधानार्थी वाक्य 10 उदाहरण

विधानार्थी वाक्य म्हणजे एखाद्या गोष्टीचे निवेदन करणारे वाक्य. विधानार्थी वाक्यांमध्ये सहसा “असे आहे” किंवा “होते” ही क्रियापद वापरली जाते.

उदाहरणार्थ:

 • सूर्य पूर्वेला उगवतो.
 • पाऊस पडतो.
 • दिवस रात्री बदलतो.
 • माणूस मरतो.
 • जग फिरते.
 • पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते.
 • चंद्र पृथ्वीभोवती फिरतो.
 • तारे सूर्याभोवती फिरतात.
 • आकाशगंगा सूर्याभोवती फिरतात.

गौण वाक्य म्हणजे काय

गौण वाक्य म्हणजे मुख्य वाक्याच्या अर्थाला स्पष्ट करणारे किंवा पूर्ण करणारे वाक्य. गौण वाक्ये मुख्य वाक्यात “की”, “जसे”, “तर”, “म्हणून”, “म्हणजे”, “आणि”, “किंवा” या शब्दांनी जोडलेली असतात.

उदाहरणार्थ:

 • तो मुलगा, जो अभ्यासात हुशार आहे, तो परीक्षा उत्तीर्ण होईल.
 • मी जेव्हा घरी जाईन, तेव्हा मी तुम्हाला फोन करेन.
 • जर तुम्ही आज रात्री येऊ शकाल, तर मी तुमच्यासाठी डिनर बनवेन.

गौण वाक्ये दोन प्रकारची असतात:

 • विशेषणवाचक गौण वाक्य: हे वाक्य मुख्य वाक्यात एखाद्या विशेषणाच्या जागी येते.
 • क्रियाविशेषणवाचक गौण वाक्य: हे वाक्य मुख्य वाक्यात एखाद्या क्रियाविशेषणाच्या जागी येते.

विशेषणवाचक गौण वाक्याचे उदाहरण:

 • तो मुलगा, जो अभ्यासात हुशार आहे, तो परीक्षा उत्तीर्ण होईल.

क्रियाविशेषणवाचक गौण वाक्याचे उदाहरण:

 • मी जेव्हा घरी जाईन, तेव्हा मी तुम्हाला फोन करेन.

गौण वाक्ये भाषेचे एक महत्त्वाचे घटक आहेत. ते मुख्य वाक्याच्या अर्थाला स्पष्ट आणि पूर्ण करण्यासाठी मदत करतात.

प्रश्नार्थी वाक्य उदाहरण

प्रश्नार्थी वाक्य म्हणजे एखाद्या गोष्टीबद्दल प्रश्न विचारणारे वाक्य. प्रश्नार्थी वाक्यांमध्ये सहसा प्रश्नचिन्ह (?) येतो.

उदाहरणार्थ:

 • तुमचे नाव काय आहे?
 • तुम्ही कुठे राहता?
 • तुम्ही काय करता?
 • तुम्ही मराठी बोलता का?
 • तुम्ही मला मदत करू शकाल का?
 • तुम्हाला काय हवे आहे?
 • तुम्ही आज रात्री जेवायला येणार आहात का?
 • तुम्हाला चित्रपट बघायला आवडते का?

येथे काही आणखी प्रश्नार्थी वाक्ये आहेत:

 • सकाळी किती वाजले?
 • आजचा दिवस कसा आहे?
 • तुम्ही कोणत्या शाळेत शिकता?
 • तुमचा आवडता विषय कोणता आहे?
 • तुमचे भविष्यातील उद्दिष्टे काय आहेत?
 • तुम्हाला कोणत्या देशात जायचे आहे?
 • तुमच्या आवडत्या चित्रपटाचा नाव काय आहे?
 • तुमच्या आवडत्या गायकाचे नाव काय आहे?

प्रश्नार्थी वाक्ये दोन प्रकारची असतात:

 • सामान्य प्रश्नार्थी वाक्य: हे वाक्य एखाद्या गोष्टीबद्दल सामान्य माहिती विचारण्यासाठी वापरले जाते.
 • विशिष्ट प्रश्नार्थी वाक्य: हे वाक्य एखाद्या गोष्टीबद्दल विशिष्ट माहिती विचारण्यासाठी वापरले जाते.

सामान्य प्रश्नार्थी वाक्याचे उदाहरण:

 • तुम्ही कुठे राहता?
 • तुम्ही मराठी बोलता का?

विशिष्ट प्रश्नार्थी वाक्याचे उदाहरण:

 • तुमचे नाव काय आहे?
 • तुमचा जन्मदिवस कोणता आहे?

प्रश्नार्थी वाक्ये भाषेचे एक महत्त्वाचे घटक आहेत. ते आपल्याला माहिती मिळवण्यासाठी, विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी आणि इतर लोकांशी संवाद साधण्यासाठी मदत करतात.

वाक्य म्हणजे काय? – Vakya Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply