नैसर्गिक संख्या म्हणजे काय
नैसर्गिक संख्या म्हणजे काय

नैसर्गिक संख्या म्हणजे काय? – Naisargik Sankhya Mhanje Kay

गणितानुसार नैसर्गिक संख्या म्हणजे मोजणीसाठी किंवा अनुक्रम सांगण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या संख्या या पूर्ण संख्या होत. नैसर्गिक संख्यांच्या वापरामागील ही उद्दिष्टे भाषेतील प्रमुख संख्या आणि क्रमसूचक संख्या यांच्यावर आधारित आहेत. नामकरणासाठीही या संख्या वापरतात. उदाहरणार्थ, हवालदार बक्कल नंबर ८७६, कैदी नंबर ९११.

नैसर्गिक संख्यांचा संच {1, 2, 3, …} द्वारे दर्शविला जातो.

नैसर्गिक संख्यांचे काही गुणधर्म खालीलप्रमाणे आहेत:

  • प्रत्येक नैसर्गिक संख्या एक पूर्ण संख्या असते.
  • 1 ही सर्वात लहान नैसर्गिक संख्या आहे.
  • अनंत नैसर्गिक संख्या आहेत.
  • प्रत्येक नैसर्गिक संख्या त्याच्या आधीच्या नैसर्गिक संख्येपेक्षा मोठी असते.
  • प्रत्येक नैसर्गिक संख्या स्वतःच्या बेरजेपेक्षा मोठी असते.

शून्याचा समावेश नैसर्गिक संख्यांमध्ये करायचा की नाही यावर मतभेद आहेत. काहीजण शून्याला नैसर्गिक संख्या मानतात तर काहीजण नाहीत. शून्याला नैसर्गिक संख्या मानल्यास, नैसर्गिक संख्यांचा संच {0, 1, 2, …} द्वारे दर्शविला जातो.

नैसर्गिक संख्यांचा उपयोग गणिताच्या अनेक शाखांमध्ये केला जातो, जसे की अंकगणित, बीजगणित आणि भूमिती.

500 ही नैसर्गिक संख्या आहे का?

होय, 500 ही नैसर्गिक संख्या आहे. 500 ही एक पूर्ण संख्या आहे जी मोजण्यासाठी किंवा अनुक्रम सांगण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. म्हणून, ती नैसर्गिक संख्या आहे.

20 ही नैसर्गिक संख्या आहे का?

होय, 20 ही नैसर्गिक संख्या आहे. 20 ही एक पूर्ण संख्या आहे जी मोजण्यासाठी किंवा अनुक्रम सांगण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. म्हणून, ती नैसर्गिक संख्या आहे.

23 ही नैसर्गिक संख्या आहे का?

होय, 23 ही नैसर्गिक संख्या आहे. 23 ही एक पूर्ण संख्या आहे जी मोजण्यासाठी किंवा अनुक्रम सांगण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. म्हणून, ती नैसर्गिक संख्या आहे.

नैसर्गिक संख्यांचा संच {1, 2, 3, …} द्वारे दर्शविला जातो. 1 ही सर्वात लहान नैसर्गिक संख्या आहे आणि अनंत नैसर्गिक संख्या आहेत. प्रत्येक नैसर्गिक संख्या त्याच्या आधीच्या नैसर्गिक संख्येपेक्षा मोठी असते. प्रत्येक नैसर्गिक संख्या स्वतःच्या बेरजेपेक्षा मोठी असते.

500, 20 आणि 23 हे सर्व नैसर्गिक संख्यांची परिभाषा पूर्ण करतात, म्हणून ते नैसर्गिक संख्या आहेत.

नैसर्गिक संख्यांचे किती प्रकार आहेत?

नैसर्गिक संख्यांचे दोन प्रकार आहेत:

  • शून्यासह नैसर्गिक संख्या: {0, 1, 2, 3, …}
  • शून्याशिवाय नैसर्गिक संख्या: {1, 2, 3, …}

नैसर्गिक संख्या आणि पूर्णांकांमध्ये काय फरक आहे?

  • नैसर्गिक संख्या ही पूर्ण संख्या असतात जी मोजण्यासाठी किंवा अनुक्रम सांगण्यासाठी वापरल्या जातात. पूर्णांक ही संख्या असतात ज्यांना जोडणे, वजा करणे, गुणाकार करणे आणि भाग करणे यासारख्या गणिती क्रियाकलापांमध्ये वापरले जाऊ शकतात.
  • नैसर्गिक संख्यांचा संच {1, 2, 3, …} आहे, तर पूर्णांकांचा संच {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …} आहे.
  • शून्याचा समावेश नैसर्गिक संख्यांमध्ये होऊ शकतो किंवा होऊ शकत नाही, परंतु पूर्णांकांमध्ये शून्याचा नेहमीच समावेश होतो.

प्रत्येक पूर्ण संख्या नैसर्गिक संख्या आहे का?

नाही, प्रत्येक पूर्ण संख्या नैसर्गिक संख्या नाही. नैसर्गिक संख्या ही पूर्ण संख्या असतात जी मोजण्यासाठी किंवा अनुक्रम सांगण्यासाठी वापरल्या जातात. पूर्णांक ही संख्या असतात ज्यांना जोडणे, वजा करणे, गुणाकार करणे आणि भाग करणे यासारख्या गणिती क्रियाकलापांमध्ये वापरले जाऊ शकतात.

शून्याचा समावेश नैसर्गिक संख्यांमध्ये होऊ शकतो किंवा होऊ शकत नाही, परंतु पूर्णांकांमध्ये शून्याचा नेहमीच समावेश होतो. म्हणून, -1, -2, -3, … या पूर्ण संख्या नैसर्गिक संख्या नाहीत.

नैसर्गिक संख्या म्हणजे काय? – Naisargik Sankhya Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply