प्रलंबित फेरफार म्हणजे काय? – Pralambit Ferfar Mhanje Kay

प्रलंबित फेरफार म्हणजे एखाद्या जमिनीच्या 7/12 उताऱ्यात केलेला बदल जो अजूनपर्यंत तहसीलदार यांच्याकडून अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. अशा प्रकरणांमध्ये, जमिनीचा मालकी हक्क किंवा इतर कोणत्याही बाबतीत कोणताही निर्णय घेताना प्रलंबित फेरफार विचारात घेतला जात नाही.

प्रलंबित फेरफार होण्याची काही कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

  • दस्ताची तपासणी पूर्ण झालेली नाही: जर एखाद्या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचा दस्त तहसीलदार यांच्याकडे दाखल केला असेल आणि त्याची तपासणी अजूनपर्यंत पूर्ण झालेली नसेल, तर त्या दस्तावर आधारित केलेला फेरफार प्रलंबित राहू शकतो.
  • अधिकृत नोटीस दिलेली नाही: जर एखाद्या जमिनीच्या मालकी हक्कात बदल होत असेल, तर त्याबाबत संबंधित पक्षांना नोटीस दिली पाहिजे. जर नोटीस दिली गेली नसेल, तर तो फेरफार प्रलंबित राहू शकतो.
  • आक्षेप आलेला असेल: जर एखाद्या जमिनीच्या फेरफारावर कोणीतरी आक्षेप घेतला असेल, तर तो फेरफार प्रलंबित राहू शकतो.

प्रलंबित फेरफार दूर करण्यासाठी, संबंधित पक्षांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून फेरफार अंतिम होण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे आणि माहिती जमा करावी लागते.

प्रलंबित फेरफार म्हणजे काय?

पुढे वाचा:

Leave a Reply