रेषाखंड म्हणजे काय
रेषाखंड म्हणजे काय

रेषाखंड म्हणजे काय? – Reshakhand Mhanje Kay

रेषाखंड म्हणजे दोन बिंदूंमधील एक सरळ भाग. रेषाखंडाला दोन टोके असतात आणि त्याच्यामध्ये काहीही नाही. रेषाखंडाची लांबी ही त्याच्या दोन टोकांमधील अंतर आहे.

रेषाखंडाचे काही गुणधर्म खालीलप्रमाणे आहेत:

 • रेषाखंडाचा आकार सरळ असतो.
 • रेषाखंडाला दोन टोके असतात.
 • रेषाखंडाच्या मध्ये काहीही नसते.
 • रेषाखंडाची लांबी ही त्याच्या दोन टोकांमधील अंतर असते.

रेषाखंडाचे काही उदाहरण खालीलप्रमाणे आहेत:

 • कागदावर दोन बिंदूंना जोडणारा भाग
 • दोन शहरांमधील रस्ता
 • दोन वस्तू यांच्यातील अंतर

रेषाखंड हा भूमितीतील एक मूलभूत आकार आहे. रेषाखंडाचा वापर विविध प्रकारच्या गणितीय संकल्पनांमध्ये केला जातो.

किरण म्हणजे काय व्याख्या

किरण म्हणजे एक सरळ भाग ज्याला एक टोका असतो आणि त्याच्या दुसऱ्या टोकाला अंत नाही. किरणाला एक टोका आणि एक दिशा असते.

रेषा प्रमाण म्हणजे काय

रेषा प्रमाण म्हणजे दोन रेषाखंडांच्या लांबीचे गुणोत्तर. रेषा प्रमाणाचे सूत्र खालीलप्रमाणे आहे:

रेषा प्रमाण = रेषाखंड A ची लांबी / रेषाखंड B ची लांबी

उदाहरणार्थ, जर रेषाखंड A ची लांबी 5 सेमी असेल आणि रेषाखंड B ची लांबी 10 सेमी असेल, तर त्यांचे रेषा प्रमाण 1:2 असेल.

प्रत्येक रेषा खंडाला किती मध्यबिंदू असतात

प्रत्येक रेषा खंडाला एकच मध्यबिंदू असतो. मध्यबिंदू हा रेषा खंडाला दोन समान भागांमध्ये विभागणारा बिंदू असतो.

रेषा खंडाच्या दोन टोकांमधील अंतर हे मध्यबिंदूपासून टोकापर्यंतच्या अंतराच्या दुप्पट असते.

बिंदू ची व्याख्या

बिंदू हा भूमितीतील एक मूलभूत आकार आहे. बिंदूला लांबी, रुंदी किंवा उंची नसते. बिंदू हा केवळ एक स्थान दर्शवतो.

बिंदूचे काही गुणधर्म खालीलप्रमाणे आहेत:

 • बिंदूला लांबी, रुंदी किंवा उंची नसते.
 • बिंदू हा केवळ एक स्थान दर्शवतो.
 • बिंदूचे क्षेत्रफळ शून्य असते.

बिंदूचे काही उदाहरण खालीलप्रमाणे आहेत:

 • कागदावरील एक ठिपका
 • एका बिंदूवर उभे असलेले माणूस
 • एक खड्डा

एकरेषीय बिंदू

एकरेषीय बिंदू म्हणजे असे दोन बिंदू जे एकाच रेषेवर असतात.

उदाहरणार्थ, कागदावरील दोन ठिपके जे एकाच रेषेवर असतील ते एकरेषीय बिंदू असतील.

रेषांचे प्रकार

रेषांचे दोन मुख्य प्रकार आहेत:

 • रेषाखंड
 • किरण

रेषाखंड

रेषाखंड म्हणजे दोन बिंदूंमधील एक सरळ भाग. रेषाखंडाला दोन टोके असतात आणि त्याच्यामध्ये काहीही नाही. रेषाखंडाची लांबी ही त्याच्या दोन टोकांमधील अंतर आहे.

किरण

किरण म्हणजे एक सरळ भाग ज्याला एक टोका असतो आणि त्याच्या दुसऱ्या टोकाला अंत नाही. किरणाला एक टोका आणि एक दिशा असते.

रेषांचे इतर प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत:

 • सरळ रेषा
 • घुमती रेषा
 • खंडित रेषा
 • विखुरलेली रेषा

सरळ रेषा

सरळ रेषा म्हणजे अशी रेषा जी दोन बिंदूंमधील सर्वात कमी अंतर असते.

घुमती रेषा

घुमती रेषा म्हणजे अशी रेषा जी एकाच बिंदूपासून दूर जाऊन पुन्हा त्याच बिंदूवर येते.

खंडित रेषा

खंडित रेषा म्हणजे अशी रेषा जी दोन किंवा अधिक रेषाखंडांनी बनलेली असते.

विखुरलेली रेषा

विखुरलेली रेषा म्हणजे अशी रेषा जी विविध दिशांमध्ये जाते.

रेषाखंड म्हणजे काय? – Reshakhand Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply